CENTRUM  INTEGRACJI  SPOŁECZNEJ  "PASIEKA"
przy Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej OGNIWO
w Kędzierzynie-Koźlu

Decyzja Wojewody o nadaniu statusu Centrum Integracji Społecznej
CIS „Pasieka” przy WSS OGNIWO. DECYZJA nr CIS/002/2012

 

 W pierwszym okresie działalności CIS „Pasieka” przewiduje się udział 18 uczestników, w tym 10 związanych z warsztatem „ogrodniczo-pszczelarskim”, 5 z warsztatem „stolarskim” i 3 z warsztatem „gastronomicznym”.

    W dalszej działalności, po nawiązaniu ściślejszej współpracy CIS „Pasieka” z samorządem lokalnym, PUP, MOPS i PCPR w Kędzierzynie-Koźlu, przewidujemy zwiększenie ilości uczestników do 25 osób wykluczonych społecznie, w tym długotrwale bezrobotnych lub niepełnosprawnych.

 Warsztat „Ogrodniczo-pszczelarski” (10 osób)

 Podstawowa działalność:

        - prowadzenie gospodarstwa pasiecznego w ścisłej kooperacji z Kołem Kędzierzyn-Koźle Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu

         - rekultywacja ugorów i nieużytków na obrzeżach Kędzierzyna-Koźle poprzez obsadzanie ich roślinami miododajnymi, w ścisłej kooperacji z Urzędem Miasta

          - utrzymanie terenów zielonych gminnych i prywatnych,

           - prowadzenie szkółki drzew i krzewów roślin ozdobnych i owocowych

 Dodatkowe usługi:

              - odśnieżanie, zamiatanie, porządkowanie miejsc publicznych

              - porządkowanie grobów

               - usługi na rzecz ogrodów działkowych

               - sprzedaż własnych produktów w swoim sklepiku

 Warsztat „Stolarski” (5 osób)

 Podstawowa działalność:

    - produkcja uli i sprzętu pasiecznego

    - prace warsztatowe w zakresie: stolarstwo, rękodzieło

   - drobna produkcja wyrobów z drewna lub tworzyw

    - usługi remontowe w zakresie możliwości warsztatu

 Dodatkowe usługi:

    - produkcja ekologicznego opału do kominków

    - renowacja mebli i wyrobów z drewna

    - sprzedaż własnych wyrobów w swoim sklepiku

 Warsztat „Gastronomiczny” (3 osoby)

 Podstawowa działalność:

    - Przyrządzanie posiłków dla uczestników CIS

    - Przetwórstwo produktów pszczelich oraz warzyw i owoców

    - Przyrządzanie kanapek i ich dystrybucja w szkołach gminnych

 Dodatkowe usługi:

   - Produkcja warzywniczo-ogrodnicza na potrzeby kuchni CIS

Kierownik Centrum Integracji Społecznej "Pasieka" ma 35-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia pasieki i od 30 lat jest skarbnikiem Koła Pszczelarzy w Kędzierzynie-Koźlu.

  Program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej: 

CIS przy WSS OGNIWO realizuje reintegrację zawodową i społeczną przez następujące działania:

a) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie

    pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;

b) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie

    lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;

c) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez

możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;

d) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Reintegracja zawodowa i społeczna realizowana będzie przez spotkania z psychologiem lub doradcą zawodowym, w grupach po 5-10 osób, dwa razy w tygodniu. 

Dane o organizacji i systemie zajęć w Centrum:

 Zakłada się następujące działania w pracy z uczestnikami CIS.

 a) Stałe pozyskiwanie informacji od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu o osobach długotrwale bezrobotnych, z danymi adresowymi.

 b) Nawiązywanie kontaktu oraz przeprowadzenie wywiadu przez psychologa Centrum z osobami wymienionymi w pkt. a), wyrażającymi zainteresowanie uczestniczeniem w CIS "Pasieka":

          - rozmowa wstępna,

          - rozpoznanie: charakteru osoby, okoliczności długotrwałego bezrobocia, otoczenia i środowiska osoby,

          - sporządzenie opisowej kartoteki.

 c) Opracowanie indywidualnego programu wychodzenia z bierności społecznej i zawodowej dla każdego z uczestników CIS przez Zespół Roboczy powołany przez Kierownika Centrum, w skład którego wchodzą przynajmniej: psycholog, doradca zawodowy lub pracownik socjalny i zawierający co najmniej:

- diagnozę psychologiczną i specjalistyczne porady radzenia sobie w życiu,

- rozmowy z doradcą zawodowym lub pracownikiem socjalnym,

- pomoc pracownika socjalnego w wyrobieniu nawyków dbania o wizerunek oraz organizacja i dyscyplina dnia codziennego,

- umożliwienie zdobycie uprawnień do wykonywania właściwego zawodu lub zajęcia pozwalającego na uzyskiwanie dochodu (w zależności od potrzeb),

- spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu informujące o aktualnej sytuacji rodzaju miejsc pracy i ich ilości oraz ewentualne propozycje pracy,

- wspólne spotkania grupowe uczestników CIS-u, mających na celu wyzbycie się poczucia wykluczenia społecznego.

 

d) Uczestnikiem CIS jest osoba, o której mowa w pkt. a), wyrażająca na piśmie zgodę na udział w CIS i zobowiązująca się do przestrzegania jego regulaminów.

 

Reintegracja zawodowa:

 reintegracja zawodowa w CIS polega na odbudowaniu i podtrzymaniu u osoby uczestniczącej w zajęciach Centrum Integracji Społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Celem reintegracji zawodowej jest nabycie przez uczestników umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do wykonywania określonych prac lub określonych zadań zawodowych, a także zdobycie wiedzy w zakresie rozpoczynania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz spółdzielni socjalnych.

 Reintegracja zawodowa realizowana jest poprzez:

 - zajęcia praktyczne: bloki zawodowe w ramach warsztatów, umożliwiające praktyczną naukę zawodu, doskonalenie umiejętności zawodowych, wdrażające do codziennych obowiązków związanych z podjęciem pracy; zajęcia praktyczne prowadzone są pod okiem instruktorów zawodu;

 - przekwalifikowania zawodowe: kursy i szkolenia mające na celu zdobycie umiejętności zawodowych, zmianę zawodu lub podwyższenie kwalifikacji uczestników, przydatnych do zatrudnienia socjalnego, organizowanego w ramach CIS;

 - zajęcia w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia spółdzielni socjalnych.

 - warsztaty aktywności zawodowej prowadzone przez doradcę zawodowego.

 

Harmonogram zajęć:

 Realizacja programu reintegracji trwa 12 miesięcy. Pierwszy miesiąc jest okresem próbnym, w którym odbywają się zajęcia służące zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb, sytuacji zawodowej oraz posiadanych umiejętności uczestników; prowadzone są również zajęcia integracyjne.

Po okresie próbnym zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej odbywają się naprzemiennie. Uczestnicy przez 3 dni w tygodniu realizują bloki zawodowe w ramach poszczególnych warsztatów, a przez 2 dni uczestniczą w zajęciach reintegracji społecznej w Centrum.

Program CIS kierowany jest do osób:

- długotrwale bezrobotnych

- po zakończonej terapii uzależnień od alkoholu lub narkotyków

- zwolnionych z ZK, mających trudności w integracji ze środowiskiem

- bezdomnych